Program

Program DNEVNEGA CENTRA: NAJ MLADIH NE VZGAJA ULICA deluje vse od oktobra 2003.

Prostori Društva Žarek se nahajajo v kletnih prostorih Zdravstvenega doma na Jesenicah, C. Maršala Tita 78, skozi zadnji vhod (poleg Pulmološke ambulante).

Program je namenjen otrokom in mladim od 8. do 25. leta starosti, ki si želijo podpore za zdrav način odraščanja, za razvoj pozitivnih vidikov osebnosti ter krepitev notranje moči za spoprijemanje z izzivi življenja in odraščanja. S ponudbo raznovrstnih individualnih in skupinskih oblik dela si prizadevamo mlade odtegniti negativnemu vplivu ceste in jih podpreti pri pozitivnih izbirah.

Program je odprt v popoldanskem času, ko so otroci in mladi najbolj prepuščeni sami sebi. V okviru programa delata dve zaposleni, ki si vzameta čas za pogovor z otroki in mladimi, za ustvarjanje, za pomoč pri učenju, pa tudi za sproščanje in razne razvedrilne dejavnosti. V okviru skupnega druženja je tudi veliko pogovorov, kako si zastaviti cilje in jih postopno dosegati. Predvsem se mlade želi spodbujati pri njihovi osebnostni rasti in razvoju, zato je program preventivne narave.

Preventivne programe izvajamo na osnovnih in srednjih šolah v bližnji in daljni okolici ter tudi drugih institucijah.

Program je za otroke in mlade odprt 5 dni v tednu in sicer  6 ur dnevno, upoštevajoč starostno skupino in namen udeležbe v programu:

 • od 14.00 do 16.00 izvajamo vzgojno učno pomoč
 • od 16.00 do 18.00 je program namenjen otrokom in mladim do 15. leta starosti
 • od 18.00 do 20.00 je program namenjen mladim nad 15. letom starosti.

 

V letu 2014 smo delovanje programa Dnevni center: Naj mladih ne vzgaja ulica, razširili tudi na druge lokacije:

 • v občino BLED, KRANJSKA GORA – V MOJSTRANI, GORJE in RADOVLJICA.

 

V programu Naj mladih ne vzgaja ulica redno delujemo:

 • Tjaša Bertoncelj strokovna vodja programa, univ.dipl.soc.del.,
 • Almira Salkić, strokovna sodelavka – mladinska svetovalka,  
 • Barbara Omerzel, mladinska svetovalka.

 

Pogoji za vključitev v program dnevnega centra: Naj mladih ne vzgaja ulica, so:

 • prostovoljna in svobodna odločitev posameznika;
 • izražena želja po vključitvi v program;
 • pisno soglasje staršev, če je otrok mladoleten;
 • ustni in pisni dogovor o spoštovanju pravil programa dnevnega centra. Zaposleni mladostniku ustno predstavi pravila, ki so javno izobešena v prostorih dnevnega centra, ki jih nato dobi tudi v pisni obliki.

 

Glavni namen programa je opolnomočiti otroke in mlade, da bi zmogli zdravo odraščati in se razviti v zdrave in ustvarjalne osebnosti ter se spoprijemati z življenjskimi nalogami.

Osnovni CILJI programa so:

 • Pridobitev socialnih in komunikacijskih veščin (strpnosti, spoštovanja, sprejemanja drugačnosti, mirno reševanje konfliktov..)
 • Večje poznavanje in sprejemanje sebe
 • Prevzeta odgovornost za svoja ravnanja in dejanja
 • Boljša samopodoba
 • Kakovostno preživljanje prostega časa
 • Pridobitev funkcionalnih znanj in veščin
 • Okrepljena motivacija za aktivno reševanje življenjskih nalog
 • Večja samostojnost
 • Večja ustvarjalnost in razvoj lastnih sposobnosti
 • Krepitev pozitivne socialne mreže (izboljšanje odnosov v družini in z vrstniki).
 • Ti cilji so bili usklajeni z drugimi mladinskimi programi v sodelovanju z Inštitutom RS za socialno varstvo, ki za nas izvaja tudi zunanjo evalvacijo programa.

 

PRAVICE, ki so ti zagotovljene v dnevnem centru: Naj mladih ne vzgaja ulica:

 • zagotovljena mi je popolna zaupnost s stani vseh zaposlenih
 • starši imajo možnost seznanitve s programom
 • zaposleni me sprejemajo, razumejo, nudijo podporo, mi svetujejo, spoštujejo mojo avtonomnost ter VERJAMEJO VAME
 • zaposleni varujejo mojo zasebnost in me varujejo pred kakršnemkoli nasiljem tretjih oseb
 • imam pravico do izražanja lastnega mnenja, ter izmenjavo mnenj
 • v vse dejavnosti, ki so organizirane v garaži Žarek se vključujem svobodno in prostovoljno in iz programa lahko izstopim prostovoljno
 • imam možnost predlagati in aktivno sodelovati pri načrtovanju in izvedbi različnih aktivnosti
 • dovoljena mi je uporaba vseh pripomočkov za igro in učenje (računalniki, namizni nogomet, pikado, …)
 • imam pravico do druženja s sovrstniki
 • imam pravico govoriti materin jezik, izražati svojo lastno vero in kulturo
 • imam pravico do pritožbe
 • zaposleni me seznanijo z mojimi pravicami, dolžnostmi in realnimi možnostmi.

 

PRAVILA, ki veljajo v dnevnem centru: Naj mladih ne vzgaja ulica:

 • spoštujem mnenja drugih
 • vse spore rešujem miroljubno, se ne pretepam
 • ostalih v dnevnem centru ne žalim in ne izzivam
 • ničesar namerno ne poškodujem
 • iz prostorov dnevnega centra ne odnesem ničesar, kar ni moje
 • v dnevnem centru ne govorim grdo in ne preklinjam
 • v prostorih dnevnega centra in v bližnji okolici ne pijem alkohola in ne uživam drog
 • kadim samo zunaj, če že moram
 • za uporabo kateregakoli pripomočka se dogovorim z zaposlenimi
 • skrbim za red in čistočo prostorov.

AKTUALNO

SPONZORJI

REPUBLIKA SLOVENIJA – MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

REPUBLIKA SLOVENIJA- SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKE ZADEVE

HIT LARIX

Antus

PETROL

Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij RS

OBČINA JESENICE

OBČINA BLED

OBČINA GORJE

OBČINA RADOVLJICA

OBČINA BOHINJ

OBČINA KRANJSKA GORA

OBČINA ŽIROVNICA