Program

Program DNEVNEGA CENTRA: NAJ MLADIH NE VZGAJA ULICA deluje vse od oktobra 2003.

Prostori Dnevnega centra se nahajajo v kletnih prostorih Zdravstvenega doma na Jesenicah, C. Maršala Tita 78, skozi zadnji vhod (poleg Pulmološke ambulante).

Program je namenjen otrokom in mladim od 6. do 25. leta starosti, ki si želijo podpore za zdrav način odraščanja, za razvoj pozitivnih vidikov osebnosti ter krepitev notranje moči za spoprijemanje z izzivi življenja in odraščanja. S ponudbo raznovrstnih individualnih in skupinskih oblik dela si prizadevamo mlade odtegniti negativnemu vplivu ceste in jih podpreti pri pozitivnih izbirah.

Program je odprt v popoldanskem času, ko so otroci in mladi najbolj prepuščeni sami sebi. V okviru programa si zaposleni vzamejo čas za pogovor z otroki in mladimi, za ustvarjanje, za pomoč pri učenju, pa tudi za sproščanje in razne razvedrilne dejavnosti. V okviru skupnega druženja je tudi veliko pogovorov, kako si zastaviti cilje in jih postopno dosegati. Predvsem se mlade želi spodbujati pri njihovi osebnostni rasti in razvoju, zato je program preventivne narave.

Preventivne programe izvajamo na osnovnih in srednjih šolah v bližnji in daljni okolici ter tudi drugih institucijah.

V letu 2014 smo delovanje programa:  Dnevni center Naj mladih ne vzgaja ulica, razširili tudi na druge lokacije.

Poleg delovanja na Jesenicah smo v zoženem številu ur  prisotni še v treh krajih občin Zg. Gorenjske in sicer v občini BLED, KRANJSKA GORA in GORJE. V teh urah otrokom in mladostnikom nudimo vzgojno učno pomoč, razbremenilne pogovore, ustvarjalne, sprostitvene delavnice,…

Pogoji za vključitev v program dnevnega centra: Naj mladih ne vzgaja ulica, so:

 • prostovoljna in svobodna odločitev posameznika;
 • izražena želja po vključitvi v program;
 • pisno soglasje staršev, če je otrok mladoleten;
 • ustni in pisni dogovor o spoštovanju pravil programa dnevnega centra. Zaposleni mladostniku ustno predstavi pravila, ki so javno izobešena v prostorih dnevnega centra, ki jih nato dobi tudi v pisni obliki.

Osnovni CILJI programa so:

 • Širjenje socialne mreže
 • Pridobitev socialnih in komunikacijskih veščin 
 • Zadovoljen uporabnik 
 • Informiran in osveščen uporabnik 
 • Zvišanje samopodobe in samozavesti 
 • Kakovostno preživet prosti čas
 • Izboljšanje učnih navad
 • Izboljšanje odnosov uporabnik/bližnji
 • Izboljšanje delovnih navad 

Ti cilji so bili usklajeni z drugimi mladinskimi programi v sodelovanju z Inštitutom RS za socialno varstvo, ki za nas izvaja tudi zunanjo evalvacijo programa.

 

PRAVICE, ki so ti zagotovljene v dnevnem centru: Naj mladih ne vzgaja ulica:

 • zagotovljena mi je popolna zaupnost s stani vseh zaposlenih
 • starši imajo možnost seznanitve s programom
 • zaposleni me sprejemajo, razumejo, nudijo podporo, mi svetujejo, spoštujejo mojo avtonomnost ter VERJAMEJO VAME
 • zaposleni varujejo mojo zasebnost in me varujejo pred kakršnemkoli nasiljem tretjih oseb
 • imam pravico do izražanja lastnega mnenja, ter izmenjavo mnenj
 • v vse dejavnosti, ki so organizirane v garaži Žarek se vključujem svobodno in prostovoljno in iz programa lahko izstopim prostovoljno
 • imam možnost predlagati in aktivno sodelovati pri načrtovanju in izvedbi različnih aktivnosti
 • dovoljena mi je uporaba vseh pripomočkov za igro in učenje (računalniki, namizni nogomet, pikado, …)
 • imam pravico do druženja s sovrstniki
 • imam pravico govoriti materin jezik, izražati svojo lastno vero in kulturo (če zaposleni razumejo jezi ali imajo nekoga, ki prevaja) 
 • imam pravico do pritožbe
 • zaposleni me seznanijo z mojimi pravicami, dolžnostmi in realnimi možnostmi.

PRAVILA, ki veljajo v dnevnem centru: Naj mladih ne vzgaja ulica:

 • spoštovanje mnenja drugih
 • mirno reševanje sporov, vsakršno fizično obračunavanje je prepovedano
 • spoštovanje ostalih uporabnikov in zaposlenih, brez žaljenja in izzivanja
 • za uporabo kateregakoli pripomočka v dnevnem centru se dogovori z zaposlenimi
 • skrbno ravnanje z vsemi igrali in drugimi pripomočki v dnevnem centru
 • iz prostorov dnevnega centra se ničesar ne odnaša domov 
 • v dnevnem centru se lepo  govori in se ne preklinja
 • v prostorih dnevnega centra in v bližnji okolici se ne pije alkohola, se ne kadi in ne uživa drog ali energijskih pijač
 • skrb vseh za red in čistočo prostorov.

AKTUALNO

SPONZORJI

REPUBLIKA SLOVENIJA – MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

REPUBLIKA SLOVENIJA- SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKE ZADEVE

HIT LARIX

Antus

PETROL

Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij RS

OBČINA JESENICE

OBČINA BLED

OBČINA GORJE

OBČINA RADOVLJICA

OBČINA BOHINJ

OBČINA KRANJSKA GORA

OBČINA ŽIROVNICA