SOCIALNO VKLJUČEVANJE STAREJŠIH IN MLADIH – Razvoj in izvajanje programa socialnega vključevanja ranljivih starejših in mladih

Sklad: ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj

Trajanje operacije: januar 2022 – maj 2023

Partnerji: Ljudska univerza Jesenice, Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek, Vzgon – društvo za psihološko ravnovesje, kvalitetne odnose uspešno vzgojo in ustvarjalnost

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 76.092,16 €, od tega vrednost ESRR 59.998,23 € (80 %)

Opis operacije:

Operacija naslavlja problem tveganja socialne izključenosti in revščine. Usmerjena je k reševanju problematike socialno izključenih ranljivih ciljnih skupin starejših in mladih. Operativni program izpostavlja kot prizadete ranljive skupine priseljence, dolgotrajno brezposelne, mlade s težavami v odraščanju, osebe s težavami v duševnem zdravju in starejše. Ovire kot so nizka raven izobrazbe, nepopolna izobrazba,prikrajšanost za primerno odraščanje, kulturne raznolikosti, nezanesljive zaposlitve in huda materialna prikrajšanost so pomembni dejavniki zaradi katerih te osebe tvegajo zdrs v revščino in socialno izključenost. Osebe iz teh ciljnih skupin zato potrebujejo možnost za druženje, pridobivanje znanj potrebnih za vsakdanje življenje in socialno vključevanje.Operacija bo razdeljena na dve fazi.Obe fazi bodo sestavljale 3 aktivnosti: vodenje, promocija in izvedba. V prvi fazi bodo razvili, pilotno izvedli in evalvirali program socialnega vključevanja. Vsebino bodo prilagodili konkretnim potrebam ranljivih starejših in mladih na posameznem območju izvajanja (Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica in Bohinj).V drugi fazi bodo na podlagi evalvacije program izboljšali in ga izvedli v obliki ustvarjalnic, tečajev, treningov, delavnic in predavanj- ranljive bomo opolnomočili ter jim omogočali razvoj socialnih in funkcionalnih kompetenc za reševanje specifičnih socialnih situacij. Partnerji bodo aktivno sodelovali v obeh fazah pri aktivnosti izvedba. Partner 2 bo izvedel predavanja in delavnice za osebnostno rast–preventiva na področju zasvojenosti z drogami, alkoholom, in tabletami. Partner 3 bo izvedel predavanja in delavnice za osebnostno rast–duševno zdravje in soočanje s čustvi.

Cilji operacije:

Glavni cilj operacije je krepitev socialne vključenosti pri ranljivi socialno izključeni populaciji starejših in mladih, kar bomo dosegli z zagotavljanjem programa in aktivnosti preventivne in kurativne narave, namenjene širjenju socialne mreže in socialnemu vključevanju. Aktivnosti bodo vsebinsko prilagojene specifičnim potrebam izbranih skupin.

Aktivnosti operacije:

  • Vodenje, koordinacija in promocija
  • Priprava, izvedba in evalvacija pilotnega programa socialnega vključevanja
  • Priprava in izvedba končnega (posodobljenega) programa socialnega vključevanja

Rezultat operacije

V okviru operacije bodo razvili in izvedli pilotni program socialnega vključevanja za ranljive ciljne skupine starejših in mladih.

AKTUALNO

SPONZORJI

REPUBLIKA SLOVENIJA – MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

REPUBLIKA SLOVENIJA- SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKE ZADEVE

HIT LARIX

Antus

PETROL

Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij RS

OBČINA JESENICE

OBČINA BLED

OBČINA GORJE

OBČINA RADOVLJICA

OBČINA BOHINJ

OBČINA KRANJSKA GORA

OBČINA ŽIROVNICA