Program

PROGRAM KOMUNE: SKUPNOST ŽAREK

Program komune Skupnost Žarek je program za rehabilitacijo oseb, ki imajo težave z zasvojenostjo z drogami, alkoholom in drugimi substancami. V okviru programa delujeta 2 sklopa- Sklop  komune » Skupnost Žarek« in sklop Sprejemnega centra.

SKLOP KOMUNA »SKUPNOST ŽAREK«

Ciljna populacija za SKLOP KOMUNA »SKUPNOST ŽAREK« so:

 • Zasvojene osebe z drogami in/ali alkoholom, ki doživljajo posledice uživanja navedenih substanc in se odločijo, da želijo opustiti odvisniški stil življenja ter so zaprosili za vstop v program komune in podpisali dogovor o sodelovanju;
 • svojci,
 • nekdanji zasvojeni, abstinenti.

 

Program deluje od leta 2006. Deluje na lokaciji Bitnje 17, v neposredni bližini Bohinjske Bistrice. Hiša, kje se odvija program ja bivša železniška čuvajnica, katere lastnik je Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek, kupilo pa jo je 7 gorenjskih občin za namen izvajanja programa komune.

Za informacije lahko pokličete na tel. 040 790 345 ali 030 348 153 

Pogoji za vključitev uporabnikov v program:

 • da se vključuje prostovoljno in svobodno,
 • da posameznik v razgovoru izrazi željo za vstop v program,  
 • da pred vstopom podpiše izjavo, da se svobodno in prostovoljno vključuje v program in da je seznanjen s pravicami in obveznostmi ter akti skupnosti Žarek,
 • opravljen zdravniški pregled  in test za HIV, hepatitis B in C,
 • podpis Pogodbe o sofinanciranju sodelovanja v programu,
 • da uporabnik doseže abstinenco od drog in drugih substanc, ki se preveri na dan vstopa v komuno z urinskim testom in preizkusom alkoholiziranosti, 
 • vključitev staršev, svojcev v individualno, družinsko in skupinsko obravnavo, v vseh primerih, ko je to mogoče.

Življenje uporabnikov je opredeljeno v Pravilniku komune Skupnost Žarek, ki vsebuje osnovne indikacije za ureditev dnevnega reda in ostalih pravic in obveznosti. Program je visokopražni, bivanjski  in dolgoročno zasnovan, rehabilitacija traja okvirno 2 leti. Rehabilitacija poteka skozi sledeče faze:

 • faza priprave zasvojenega in svojcev –  izvaja se v  sprejemnem centru;
 • faza privajanja na komuno in psihofizične okrepitve —usmerjena na vzpostavljanje trajnejše abstinence, osebne okrepitve ter prilagajanje na komunsko življenje, upoštevanje pravil, delo in sodelovanje v skupnosti;
 • osrednja faza rehabilitacije –  usmerjena na utrjevanje ponovno prevzetih in na novo naučenih veščin, vedenj ter vseh vrst odgovornosti, na spreminjanje sebe v smeri večje samostojnosti,  na utrjevanje v  komunikaciji in  izražanju svojih občutij,  na spoštljiv odnos do sebe in drugih (tudi domačih), pa tudi možnost poklicnega izobraževanja in podpora pri obravnavah na sodišču in spremljava pri zdravstvenem urejanju uporabnika;
 • faza priprave na reintegracijo – po 15 mesečnem stažu bivanja se uporabniku omogoči širši stik z zunanjo družbo vključno z soočanjem s finančnimi, družinskimi  in drugimi odgovornostmi;
 • faza reintegracije – je nadaljnje individualno spremljanje  in  potrebne obravnave z nekdanjimi zasvojenimi, podpora pri zaposlitvi, podpora ob reševanju življenjskih stisk pri vključevanju v življenje zunaj, omogočena udeležba  tudi na strokovno vodenih skupinah (več v opisu dela z nekdanjimi zasvojenimi – abstinenti).

 

Vodilo programa pa je nenehno delo na sebi, spoznavanje in sprejemanje samega sebe, soočenje s svojo preteklostjo, krepitev pozitivnih vedenjskih vzorcev.

Uporabniki zasledujejo naslednje cilje: 

 • Konstruktivno preživljanje prostega časa
 • Varna, dobra socialna mreža
 • Konstruktivno reševanje konfliktov 
 • Spremenjen odnos do zdravja (skrb za lastno zdravje)
 • Zastavljanje in uresničevanje ciljev
 • Sprejetje problematike / uvid v problem
 • Ureditev statusa
 • Pridobitev novih spretnosti, znanj
 • Pridobitev delovnih navad
 • Izboljšanje, urejanje odnosov v družini
 • Vztrajanje v programu
 • Spoprijemanje in iskreno soočenje z morebitnimi spodrsljaji, vrnitvami k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji z drugo obliko zasvojenosti.

Cilje  dosegamo z individualnimi in skupinskim delom, s pisanjem tednika, s samo opazovanjem ter učenjem iskrenosti do sebe in sočloveka. Z vsakim uporabnikom se izdela individualni terapevtski načrt, ki se z voditeljico programa občasno evalvira. Glede na potrebe posameznika potekajo tudi individualna psihosocialna svetovanja. 

V program je vključeno tudi pridobitev in utrjevanje delovnih navad in raznih veščin z delom v hiši, v okolici (čiščenje, košnja, priprava drv), na vrtu s pridelovanjem vrtnin za lastno uporabno in mizarski delavnici, kje uporabniki ob pomoči mizarskega mojstra ustvarjajo kvalitetne izdelke. Vabljeni, da si v ogledate zavihek Mizarska delavnica in v Galeriji slik  pogledate nekatere fotografije izdelkov kakor tudi na fb strani društva. https://www.facebook.com/DrustvoZarek?ref=hl)/

Redne tedenske skupinske aktivnosti se izvajajo po predhodnem razporedu, in sicer:

 • tedenska skupina, v kateri se pregleda osvajanje življenjskih veščin, opravi se refleksija tedna in osebnih doživljanj,
 • delavnice socialnih veščin
 • delavnica za delovno terapijo in odgovornosti,
 • po potrebi so skupinske aktivnosti tudi v obliki razbremenilnih delavnic, skupinskih interventnih srečanj.

Pogled v urnik dneva: 7.00 vstajanje, osebna higiena, kava/čaj; pospravljanje hiše; 8.15 zajtrk; 8.40 meditativna usmeritev v pozitiven dan; 9.00 začetek dela; 13.00 kosilo, sprehod v naravo; 15.00 delo ali učenje; 18.00 fitnes, tuširanje, priprava večerje; 19.00 večerja, 20:00 po aktivnost po dnevnem razporedu; 22.00 počitek.  Dnevno lahko uporabniki 2 uri poslušajo glasbo: od 13.00 do 14.00 ter od 18.00 do 19.00, v nedeljo ves dan. Večerne aktivnosti so po dnevih različne: v ponedeljek zvečer je dokumentarni film, v torek film po izbiri, v sredo meditativno sproščanje ob glasbi, v četrtek delovna skupina za soustvarjanje delovne terapije in petek ogled serije, v soboto film, v nedeljo pa dnevnik ter film.

Za strokovno vodstvo, usmerjanje in organizacijo  skrbijo zaposleni v programu: Ivanka Berčan, mag.soc.dela, strokovna vodja programa, Mitja Dolinar, diplomant psihosocialne pomoči, strokovni delavec, Alenka Korošec uni.dipl.pravnica, strokovna delavka, Petra Opalk, dipl.varstvoslovka, sodelavka v programu.  .
V mizarski delavnici dela mizarski mojster (nekaj ur dnevno).

Delo s svojci uporabnikov komune:

V programu delamo s celotno družino, saj le tako uporabniki lahko predelajo morebitne konfliktne odnose, razmejijo odgovornosti in naloge in osvojijo čustveno samostojnost in separacijo. Poskušamo zajeti celotno družino, vendar to v mnogih primerih ni mogoče Z družino in svojci  delamo individualno, preko družinskih in skupinskih srečanj in občasnih skupinskih srečanj. V večini primerov svojci nimajo pravega uvida v problem zasvojenosti. Pogosto je odnos staršev do otrok nekritičen, odgovornosti v družini so nerazdeljene, uporabniki pa nepripravljeni na prevzemanje lastnih življenjskih nalog.

Cilji dela s svojci uporabnikov:

 • Prepoznavanje zasvojenih vedenjskih vzorcev, uvid v problem
 • Aktivno sodelovanje pri procesu zdravljenja svojca
 • Krepitev lastnih virov moči, opuščanje težkih osebnih stanj, razmejitev odgovornosti

Z njimi delamo v smeri ugotavljanja in potrditve dejstev, skupnega reševanja zadev in poglabljanja  odnosov predvsem individualno v osebnih ali telefonskih razgovorih. 


Delo z nekdanjimi zasvojenimi – abstinenti: 

Skladno s potrebo in cilji nadaljnjega spremljanja nekdanjih zasvojenih –  po zaključeni rehabilitaciji že od oktobra 2003 v okviru našega društva deluje skupina za nekdanje zasvojene. Nastala je kot odgovor na potrebe tistih mladih, ki so se vrnili z zdravljenja v kateri od komun ali terapevtskih skupnosti ali pa so sami dosegli abstinenco. Skupina nudi oporo pri spoprijemanju s konkretnimi nalogami življenja, pri osvajanju življenjskih veščin, pri razbremenjevanju in krepitvi moči.

Cilji skupine za nekdanje zasvojene – abstinente:

 • Dodajanje moči in podpora pri spoprijemanju z življenjem
 • Zdrava socialna mreža
 • Uresničitev zastavljenih ciljev
 • Prepoznavanje svojih potreb in  odgovornosti

Srečujemo se v Radovljici, Gorenjska cesta 25, enkrat na mesec vsako tretjo sredo ob 18. uri. Smo pa odprti tudi za individualna svetovanja, tako osebno, kot po telefonu in drugih družbenih medijih.  .

SKLOP SPREJEMNI CENTER

S sklopom sprejemnega centra smo dosegli možnost celovite obravnave, vključene so tudi storitve informiranja, motiviranja in predpriprave na rehabilitacijo.

Ciljne skupine sprejemnega centra so:

–   osebe, ki imajo težave z zasvojenostjo, ki še niso dosegle abstinenco in izrazijo to željo, čeprav je večkrat ta želja še zelo krhka. Že samo to, da se v različnih oblikah vključijo v program kaže na to, da obstaja želja po spremembi in na tem želimo v sprejemnem centru delati, da se ta volja po spremembi krepi in realizira. To ciljno  skupino v okviru programa predvsem motiviramo k zniževanju substanc ter k vključitvi v katerokoli obliko opuščanja substanc. Pri delu se uporabnikom predstavijo vse oblike pomoči v Sloveniji, pa tudi nekatere programe  v tujini. Nudimo jim individualno svetovanje, pa tudi skupinske oblike sproščanja in ustvarjalnih delavnic.

 • svojci, ki imajo v družini (pri otrocih ali partnerjih) problem z odvisnostjo od drog/ alkohola.  Značilnost je potreba po prepoznavanju problema, po opolnomočenju, da se izgubi strah ter podpre pri osebnosti rasti, da se zmore soočiti s problemom in iskati poti reševanja v majhnih, konkretnih korakih. Uporabniki so pogosto apatični, izčrpani in obupani ter ne vidijo nikakršnih rešitev. Prisotna je tudi socialna izoliranost, specifična čustvena navezanost na otroke, strah, neosveščenost, osebna nemoč. Pogosto je še prisoten sram pred okoljem.

 

Zato jim poleg individualnega svetovanja nudimo tedenske skupinske oblike srečevanj, vodene s strani strokovnih delavk. Redna srečanja omogočajo postopno ter kontinuirano rast ter krepitev moči in prepoznavanje lastnih notranjih resursov v smeri reševanja.

V Sprejemnem centru zasledujemo sledeče cilje:

Za osebe, ki imajo težave z zasvojenostjo:

 • informiranost o odvisnostih in o njenih posledicah;
 • večja motiviranost za reševanje  problema zasvojenosti, za kritičen pogled na lastno stanje;  
 • večja skrb za lastno zdravje, izboljšanje odnosa do sebe;
 • motivacijski pogovori za pripravo na vstop v program rehabilitacije;
 • vzpostavitev abstinence;
 • predstavitev programov socialne rehabilitacije, predstavitev programa skupnosti Žarek; 
 • izboljšana trenutna situacija: ureditev statusa;
 • izboljšanje odnosov v družini.

Za svojce uporabnikov:

 • informiranost o zasvojenosti, o vedenjskih vzorcih, škodljivih posledicah;
 • prepoznan problem in uvid v rešitev;
 • krepitev lastnih virov moči, večja osebnostna trdnost, prepoznavanje svojih potreb;
 • prevzeta odgovornost za reševanje problema, iskanje rešitev in možnih postopnih korakov;
 • podpora svojcu pri reševanju problema in pri vključitvi v program socialne rehabilitacije.

Z namenom, da se čim bolj približamo uporabnikom, deluje sprejemni center na več lokacijah. Strokovna/i delavka/ec v programu je prisoten vsak dan 6 ur na eni od teh lokacij:

 • Ponedeljek: SC Radovljica od 13.00 – 16.30, na Bledu od 17.00 do 19.00 (skupini za svojce vključeni)
 • Torek: SC Jesenice od 13 do 19 ure
 • Sreda: SC Radovljica od 7 do 13 ure
 • Četrtek: SC Jesenice od 7 do 13 ure
 • Petek: SC Radovljica ali teren (obisk metadonskih ambulant, CZOPD, zapor…) 

Skupine za svojce:

Skupine svojcev zasvojenih se srečujejo že od leta 2003. V skupinah sodelujejo starši in svojci posameznikov, ki so vključeni v katerega izmed programov zdravljenja, svojci tistih, ki so programe zdravljenja že zaključili, pa tudi tisti, ki v svoji družini imajo zasvojeno osebo, a ta še ni pripravljen na spremembe. Na skupinskih srečanjih svojci med drugim spoznavajo problematiko zasvojenosti, se soočajo s situacijami, ki jih odvisniški način njihovega svojca prinaša, ter si z izmenjavo izkušenj pomagajo prebroditi nastale težave v družinskem življenju in širšem socialnem okolju. Skupini sta vodeni s strani strokovnih delavk, ki odpirata postopne korake na poti reševanja problema.

Skupine se srečujejo na naslednjih lokacijah:

 • v Radovljici – Gorenjska cesta 25, Radovljica vsak ponedeljek od 14:30 do 16:30 ure
 • na Bledu ( v prostorih medgeneracijskega centra Vezenine) vsak ponedeljek – od 17:00 – 19:00 ure
 • na Jesenicah,- c. Maršala Tita 78, v prostorih društva – vsak torek do 17:00 – 19:00 ure.

Za vključitev v skupino je dovolj vaša želja in pozneje sklenjen Dogovor o sodelovanju s strokovno delavko, ki skupino vodi. Ta vključuje predvsem varovanje vsebin, o katerih se na skupini pogovarja.

Lahko preprosto pridete na skupino ob zgoraj navedeni uri in kraju ali pa prej pokličete na telefon: 040/790 345 ali 030/348 153.

AKTUALNO

SPONZORJI

REPUBLIKA SLOVENIJA – MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

REPUBLIKA SLOVENIJA- SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKE ZADEVE

HIT LARIX

Antus

PETROL

Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij RS

OBČINA JESENICE

OBČINA BLED

OBČINA GORJE

OBČINA RADOVLJICA

OBČINA BOHINJ

OBČINA KRANJSKA GORA

OBČINA ŽIROVNICA