Program

PROGRAM KOMUNE: SKUPNOST ŽAREK

Program komune Skupnost Žarek je program za rehabilitacijo odvisnikov od droge in alkohola. V okviru programa delujeta 2 sklopa- Sklop  komune » Skupnost Žarek« in sklop Sprejemnega centra.


SKLOP KOMUNA »SKUPNOST ŽAREK«

Ciljna populacija za SKLOP KOMUNA »SKUPNOST ŽAREK« so:

 • odvisniki od trdih drog in/ali alkohola, ki doživljajo posledice uživanja navedenih substanc in se odločijo, da želijo opustiti odvisniški stil življenja ter so zaprosili za vstop v program komune in podpisali dogovor o sodelovanju;
 • svojci,
 • bivšii odvisniki.

 

Program deluje od leta 2006. Deluje na lokaciji Bitnje 17, v neposredni bližini Bohinjske Bistrice. Hiša, kje se odvija program ja bivša železniška čuvajnica, katere lastnik je Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek, kupilo pa jo je 7 gorenjskih občin za program komune.

Interesenti lahko pokličete na tel. O40 790 345.

Pogoji vključitve uporabnikov:

 • prostovoljna vključitev
 • dosežena abstinenca
 • podpis dogovora o sodelovanju
 • testiranje na Hep.C
 • podpisana Pogodbo o sofinanciranju programa komune (mesečnem prispevku – trenutno 200 EUR).

 

Življenje uporabnikov je opredeljeno v Pravilniku komune Skupnost Žarek, ki vsebuje osnovne indikacije za ureditev dnevnega reda in ostalih pravic in obveznosti. Program je visokopražni, bivanjski  in dolgoročno zasnovan, rehabilitacije traja okvirno 2 leti. Rehabilitacija poteka skozi sledeče faze:

 • faza priprave odvisnika in svojcev –  izvaja se v  sprejemnem centru;
 • faza privajanja na komuno in psihofizične okrepitve —  usmerjena na vzpostavljanje trajnejše abstinence, osebne okrepitve ter prilagajanje na komunsko življenje, upoštevanje pravil, delo in sodelovanje v komuni;
 • osrednja faza rehabilitacije usmerjena na utrjevanje ponovno prevzetih in na novo naučenih veščin, vedenj ter vseh vrst odgovornosti, na spreminjanje sebe v smeri večje samostojnosti,  na utrjevanje v  komunikaciji in  izražanju svojih občutij,  na spoštljiv odnos do sebe in drugih (tudi domačih), pa tudi možnost poklicnega izobraževanja in podpora pri obravnavah na sodišču in spremljava pri zdravstvenem urejanju uporabnika;
 • faza priprave na reintegracijo – po 15 mesečnem stažu bivanja se uporabniku omogoči širši stik z zunanjo družbo vključno z soočanjem s finančnimi, družinskimi  in drugimi odgovornostmi;
 • faza reintegracije – je nadaljnje individualno spremljanje  in  potrebne obravnave z bivšimi odvisniki, podpora pri zaposlitvi, podpora ob reševanju življenjskih stisk pri vključevanju v življenje zunaj, omogočena udeležba  tudi na strokovno vodenih skupinah (več v opisu dela z bivšimi odvisniki).

 

Vodilo programa pa je nenehno delo na sebi, spoznavanje in sprejemanje samega sebe, soočenje s svojo preteklostjo, krepitev pozitivnih vedenjskih vzorcev.

Uporabniki zasledujejo sledeče cilje: :

 • Fizična okrepitev
 • Skrb za zdravje
 • Ureditev statusa
 • Reševanje nerešenih zadev
 • Spoznavanje in sprejemanje samega sebe
 • Utrjevanje samozavesti, krepitev notranjih moči
 • Spoznavanje svojih želja in ciljev za prihodnost
 • Prepoznavanje in izražanje svojih čustev
 • Poglabljanje komunikacije s seboj in drugimi
 • Postopno prevzemanje odgovornosti
 • Vzpostavitev pozitivnega odnosa z domačimi

 

Cilje  dosegamo z individualnimi in skupinskim delom, s pisanjem tednika, s samo opazovanjem ter učenjem iskrenosti do sebe in sočloveka. Z vsakim uporabnikom se izdela individualni terapevtski načrt, ki ga z voditeljico programa preverita vsak drugi mesec, preko evalvacijskega razgovora.

Glede na potrebe posameznika nudimo tudi individualna svetovanja ali terapevtske obravnave.

V program je vključeno tudi utrjevanje delovnih navad in sposobnosti z delom v hiši, v okolju (čiščenje, košnja, priprava drv), na vrtu s pridelovanjem vrtnin za lastno uporabno in mizarski delavnici, kje uporabniki ob pomoči mizarskega mojstra ustvarjajo kvalitetne izdelke. Vabljeni, da si v ogledate zavihek Mizarska delavnica in v Galeriji slik  pogledate nekatere fotografije izdelkov kakor tudi na fb strani društva. https://www.facebook.com/DrustvoZarek?ref=hl)/

Redne tedenske skupinske aktivnosti se izvajajo po predhodnem razporedu, in sicer:

 • tedenska skupina, v kateri se pregleda osvajanje življenjskih veščin, opravi se refleksija tedna in osebnih doživljanj,
 • delavnice socialnih veščin
 • delavnica za delovno terapijo in obveznosti,
 • po potrebi so skupinske aktivnosti tudi v obliki razbremenilnih delavnic, skupinskih interventnih srečanj.

 

Pogled v urnik dneva: 7.00 vstajanje, osebna higiena, kava/čaj; pospravljanje hiše; 8.15 zajtrk; 8.40 meditativna usmeritev v pozitiven dan; 9.00 začetek dela; 13.00 kosilo, sprehod v naravo; 15.00 delo ali učenje; 18.00 fitnes, tuširanje, priprava večerje; 19.00 večerja, 20:00 po aktivnost po dnevnem razporedu; 22.00 počitek.  Dnevno lahko uporabniki 2 uri poslušajo glasbo: od 13.00 do 14.00 ter od 18.00 do 19.00, v nedeljo ves dan. Večerne aktivnosti so po dnevih različne: v ponedeljek zvečer je dokumentarni film, v torek film po izbiri, v sredo meditativno sproščanje ob glasbi, v četrtek delovna skupina za soustvarjanje delovne terapije in petek prosti večer, v soboto film, v nedeljo pa dnevnik ter film.

Za strokovno vodstvo, usmerjanje in organizacijo  skrbijo zaposleni v programu: Ivanka Berčan, mag.soc.dela, strokovna vodja programa Zora Košir Zupan, soc.del. in Mitja Dolinar, laični terapevt z lastno izkušnjo.
V mizarski delavnici deluje mizarski mojster Anton Žnidar.

Delo s svojci uporabnikov komune:

V programu delamo s celotno družino, saj le tako uporabniki lahko predelajo morebitne konfliktne odnose, razmejijo odgovornosti in naloge in osvojijo čustveno samostojnost in separacijo. Poskušamo zajeti celotno družino, vendar to v mnogih primerih ni mogoče Z družino in svojci  delamo individualno, preko družinskih in skupinskih srečanj in občasnih skupinskih srečanj. V večini primerov svojci nimajo pravega uvida v problem zasvojenosti. Pogosto je odnos staršev do otrok nekritičen, odgovornosti v družini so nerazdeljene, uporabniki pa nepripravljeni na prevzemanje lastnih življenjskih nalog.

Cilji dela s svojci uporabnikov

 • Osveščenost o zasvojenosti, odklonskih vedenjih, manipulaciji
 • Razrešitev konkretne stiske
 • Sprejetje problematike in uvid v problem s strani svojcev
 • Krepitev lastnih virov moči, zaupanja vase, opuščanje težkih osebnih stanj (občutek krivde,

strahu, razočaranja itd)

 • Večja osebnostna trdnost
 • Prevzeta odgovornost za reševanje problemov,
 • Konstruktivno sodelovanje v reševanju problema zasvojenosti

 

Z njimi delamo v smeri ugotavljanja in potrditve dejstev, skupnega reševanja zadev in poglabljanja  odnosov predvsem individualno v osebnih ali telefonskih razgovorih.  Za medsebojne dogovore in obveščanje  skličemo  tudi skupino za svojce uporabnikov komune, po potrebi pa še 2-3 krat letno.
Delo z bivšimi odvisniki: 

Skladno s potrebo in cilji nadaljnjega spremljanja bivših odvisnikov po zaključeni rehabilitaciji že od oktobra 2003 v okviru našega društva deluje skupina za bivše odvisnike. Nastala je kot odgovor na potrebe tistih mladih, ki so se vrnili z zdravljenja v kateri od komun ali terapevtskih skupnosti. Skupina nudi oporo pri spoprijemanju s konkretnimi nalogami življenja, pri osvajanju življenjskih veščin, pri razbremenjevanju in krepitvi moči.

Cilji skupine za bivše odvisnike:

 • Dodajanje moči in suport pri spoprijemanju z življenjem
 • Možnost strokovne pomoči v primeru stisk in težav
 • Uresničitev zastavljenih ciljev
 • Zdrava socialna mreža
 • Prepoznavanje svojih potreb

 

Srečujemo se na Jesenicah, v prostorih društva Žarek na C. Maršala Tita 78, enkrat na mesec vsako tretjo sredo ob 18. uri. Smo pa odprti tudi za individualna srečanja. Za  srečanja, lahko bivši odvisniki, ko začutijo potrebo po pogovoru ali razrešitvi določene nastale situacije, pokličejo na spodnjo številko 040/790 345  ali se oglasijo v sprejemnem centru.

SKLOP SPREJEMNI CENTER

S sklopom sprejemnega centra smo dosegli možnost celovite obravnave, vključene so tudi storitve informiranja, motiviranja in predpriprave na rehabilitacijo.

Ciljne skupine sprejemnega centra so:

–   odvisniki od drog/alkohola, ki še niso dosegli abstinence in izrazijo to željo, čeprav je večkrat ta želja še zelo krhka. Že samo to, da se v različnih oblikah vključijo v program kaže na to, da obstaja želja po spremembi in na tem želimo v sprejemnem centru delati, da se ta volja po spremembi krepi in realizira. To ciljno  skupino v okviru programa predvsem motiviramo k zniževanju substanc ter k vključitvi v katerokoli obliko opuščanja substanc. Pri delu se uporabnikom predstavijo vse oblike pomoči v Sloveniji, pa tudi nekatere programe  v tujini. Nudimo jim individualno svetovanje, pa tudi skupinske oblike sproščanja in ustvarjalnih delavnic.

 • svojci, ki imajo v družini (pri otrocih ali partnerjih) problem z odvisnostjo od drog/ alkohola.  Značilnost je potreba po prepoznavanju problema, po opolnomočenju, da se izgubi strah ter podpori pri osebnosti rasti, da se zmore soočiti s problemom in iskati poti reševanja v majhnih, konkretnih etapah. Uporabniki so pogosto apatični, izčrpani in obupani ter ne vidijo nikakršnih rešitev. Prisotna je tudi socialna izoliranost, specifična čustvena navezanost na otroke, strah, neosveščenost, osebna nemoč. Pogosto je še prisoten sram pred okoljem.

 

Zato jim poleg individualnega svetovanja nudimo tedenske skupinske oblike srečevanj, vodene s strani strokovnih delavk ter laične delavke z osebno izkušnjo. Redna srečanja omogočajo postopno ter kontinuirano rast ter krepitev moči in prepoznavanje lastnih notranjih resursov v smeri reševanja.

V Sprejemnem centru zasledujemo sledeče cilje:

Za odvisnike:

 • vzpostavljen stik s tistimi, ki so zasvojeni in iščejo pomoč;
 • informiranost o odvisnostih in o njenih razsežnostih, specifičnih oblikah vedenja, o vplivu in  posledicah, o potrebnih razmejitvah vlog in odgovornosti;
 • večja motiviranost odvisnikov za reševanje  problema zasvojenosti, za kritičen pogled na lastno stanje;
 • večja skrb za lastno zdravje, izboljšanje odnosa do sebe;
 • ključni motivacijski pogovori za pripravo na vstop v program rehabilitacije
 • za vzpostavitev abstinence usmeritev na detoksikacijo v pooblaščene institucije;
 • predstavitev programov za zdravljenje, predstavitev programa skupnosti Žarek, Pravilnika skupnosti in načina življenja v skupnosti;
 • Izboljšana trenutna situacija: urejanje statusa in drugih zadev
 • Izboljšanje odnosov v družini

Za svojce uporabnikov:

 • krepitev lastnih virov moči, zaupanja vase, opuščanje težkih osebnih stanj (občutek krivde, strahu, razočaranja itd);
 • prevzeta odgovornost za reševanje problema;
 • večja osebnostna trdnost;
 • sprejetje problematike in uvid v problem;
 • konstruktivno sodelovanje v reševanju problema zasvojenosti;
 • prepoznavanje svojih potreb in

Z namenom, da se čimbolj približamo uporabnikov deluje sprejemni center na več lokacijah:

 • na Jesenicah,- c. M Tita 78; Jesenice  v prostorih društva – vsak torek do 16.00 -20.00 ure
 • na Bledu ( v sobi ob festivalni dvorani) vsak ponedeljek – od 17.30:- 20.00 ure
 • v Radovljici – Gorenjska cesta 25, Radovljica vsak četrtek od 16.00-18:00 ure
 • na vseh lokacijah tudi izven rednega časa na vseh lokacijah po dogovoru na tel. 040/790 345.

 

Skupine za svojce:

Skupine svojcev odvisnikov se srečujejo že od leta 2003. V skupinah sodelujejo starši in svojci posameznikov, ki so vključeni v katerega izmed programov zdravljenja, svojci tistih, ki so programe zdravljenja že zaključili, pa tudi tisti, ki v svoji družini imajo odvisnika, a ta še ni pripravljen stopiti na pot rehabilitacije. Na skupinskih srečanjih svojci med drugim spoznavajo problematiko odvisnosti, se soočajo s situacijami, ki jih odvisniški način njihovega otroka prinaša, ter si z izmenjavo izkušenj pomagajo prebroditi nastale težave v družinskem življenju in širšem socialnem okolju. Skupini sta vodeni s strani strokovnih delavk, ki odpirata postopne korake na poti reševanja problema.


Skupine se srečujejo na:
–     Jesenicah,- c. M Tita 78;  Jesenice  v prostorih društva – vsak torek do 18.00 -20.00 ure

 • na Bledu ( v sobi ob festivalni dvorani) vsak ponedeljek – od 18.00:- 20.00 ure
 • v Radovljici – Gorenjska cesta 25, Radovljica vsak četrtek od 16.00-18:00 ure

 

Za vključitev v skupino je dovolj vaša želja in pozneje sklenjen Dogovor o sodelovanju s strokovno delavko, ki skupino vodi. Ta vključuje predvsem varovanje vsebin, o katerih se na skupini pogovarja.

Lahko preprosto pridete na skupino ob zgoraj navedeni uri in kraju ali pa prej pokličete na telefon: 040/790 345.

Individualna svetovanja in svetovanja po telefonu
Na svetovalni razgovor pa lahko pridete tudi v primeru  kakršnih koli težav povezanih z odvisnostjo, s prvimi poskusi konzumiranja raznih substanc pa tudi v primeru če se  vam pojavljajo vprašanja ali težave v zvezi z odraščajočimi otroki, s postavljanjem meja, z razumevanjem mladostnika ipd.

Cilji individualnih razgovorov in svetovanj po telefonu pa so: definiranje problema, ki je nastal v družini zaradi zasvojenosti, skupno iskanje možnih rešitev, predstavitev različnih programov zdravljenja, svetovanje v procesu odločanja in kriziranja.

Če pa želite svetovanje po telefonu, pa prav tako pokličite kadarkoli. Nekdo od zaposlenih vam bo odgovoril in se boste naprej dogovorili za morebitno reševanje problema. Za individualni razgovor pokličite po telefonu telefon: 040/790 345, da se pogovorimo oz. dogovorimo  za termin in kraj srečanja.

AKTUALNO

SPONZORJI

REPUBLIKA SLOVENIJA – MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

REPUBLIKA SLOVENIJA- SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKE ZADEVE

HIT LARIX

Antus

PETROL

Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij RS

OBČINA JESENICE

OBČINA BLED

OBČINA GORJE

OBČINA RADOVLJICA

OBČINA BOHINJ

OBČINA KRANJSKA GORA

OBČINA ŽIROVNICA